Dialog motywujący jest to „oparta na współpracy i skoncentrowana na osobie forma prowadzenia rozmowy, służąca wydobywaniu i wzmacnianiu motywacji do zmiany” (Miller i Rollnick, 2009).

Dialog Motywujący – to sposób pracy nad wewnętrzną motywacją. Pozwala na skuteczne rozpoznawanie, wzbudzanie i wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmian. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w DM pomaga oddziaływać na drugą osobę w sposób konstruktywny i nieinwazyjny. Jest to sposób komunikowania się, gdzie bezwzględnie szanuje się osobę, co nie jest równoznaczne z akceptacją niewłaściwego zachowania.

Dialog Motywujący znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z pomaganiem ludziom: w opiece zdrowotnej, oświacie, pomocy społecznej, resocjalizacji. Jest podstawową metodą profesjonalnego kontaktu, interwencji i motywowania, wykorzystywaną w wielu programach społecznych. Metoda ta sprawdza się również w pracy terapeutycznej i może być łączona z innymi podejściami.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami teoretycznymi oraz opanować praktyczne umiejętności stosowania Dialogu Motywującego.

Cele szkolenia:

Podniesienie kompetencji, profesjonalizmu i skuteczności pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników społecznych, pracowników służby zdrowia.

Wzrost efektywności pracy z osobami słabo zmotywowanymi, w tym:

 • umiejętność oceny poziomu motywacji do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany;
 • umiejętności komunikacji, które będą jednocześnie interwencjami motywującymi do zmian w zakresie rozwiązywania trudności osobistych, rodzinnych, społecznych;
 • udoskonalenie jakości pomocy udzielanej innym poprzez wypracowanie w stosunku do nich postawy akceptującej i motywującej;
 • reagowania na trudne sytuacje w relacji z drugą osobą w sposób nieeskalujący konfliktów;
 • radzenia sobie z własnym napięciem i stresem w pracy;

To cykl szkoleń rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji programu “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” uwzględniający problemy wieku dorastania oraz relacji pomiędzy rodzeństwem. Wiąże się z tematyką różnych systemów rodzinnych i modelowania pozytywnych zachowań. Szkolenie jest skierowane do psychologów, pedagogów i nauczycieli.

Ukończenie szkolenia daje uprawnienia do przeprowadzenia w placówkach oświatowych cyklu zajęć ”Szkoła dla Rodziców i wychowawców”

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Standardy:

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowany na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli. Adresowany do dorosłych.

Realizacja:

 • trzy części x 40 godzin dydaktycznych każda (łącznie 120 godzin dydaktycznych)
 • liczebność grupy – 12-15 (max.) osób;
 • metoda pracy – warsztatowa;
 • prowadzenie przez dwie osoby.

Szkolenie dla nauczycieli, psychologów oraz pedagogów.

Cykl zajęć psychoedukacyjnych „Spotkania z Leonem” przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat. Program zawiera 10 ilustrowanych scenariuszy zajęć, stanowiących cykl. Każdy z nich przewidziany jest do poprowadzenia podczas jednego spotkania z dziećmi, mniej więcej co 1-2 tygodnie.

Celem zajęć jest profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:

 • pogłębienie świadomości własnych uczuć;
 • uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób;
 • poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości;
 • naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
 • uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym;
 • poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Cele szkolenia:

 • zdobycie wiedzy na temat agresji u dzieci w wieku przedszkolnym, jej celów i uwarunkowań,
 • przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych według programu.